Projekt „Przedsiębiorcze Łódzkie” jest realizowany przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach konkursu VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 

Projekt ma na celu założenie własnej działalności gospodarczej przez 50 osób z obszaru województwa łódzkiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.07.2016 r. do 30.04.2018 r.

 

Działania projektowe są skierowane do osób po 29 roku życia, pozostających bez pracy (tj. bezrobotne/poszukujące pracy/bierne zawodowo), uczących się/zamieszkujących w województwie łódzkim i zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W efekcie realizacji projektu:

 

- 50 osób zakwalifikowanych do projektu weźmie udział w szkoleniach z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również skorzysta z indywidualnego doradztwa biznesowego,

 

- 35 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji z województwa łódzkiego – zwycięzcy konkursu biznesplanów - otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz skorzysta z finansowo – doradczego wsparcia pomostowego.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.04.2018 r.

 

 

 

ŚRODKI DOTACJI MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:

a/ pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych),

b/ zakup środków obrotowych

c/ oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

ŚRODKÓW DOTACJI NIE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:

a/ Sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),

 

b/ Zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,

 

c/ Zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 

d/ Zakup środków transportu, w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,

 

e/ W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 

f/ Pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Facebook