W PROJEKCIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ wyłącznie osoba w wieku powyżej 29 lat (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin).

 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba pozostająca bez pracy, tj. bezrobotna, bierna zawodowo lub poszukująca pracy, która uczy się lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa łódzkiego: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba spełniająca przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 

a/ mająca powyżej 50 lat,

- oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin

 

b/ będąca osobą długotrwale bezrobotną, pod warunkiem, że przystępując do projektu ma powyżej 29lat,

- oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie

 

c/ będąca kobietą, pod warunkiem, że przystępując do projektu ma powyżej 29 lat,

 

d/ będąca osobą z niepełnosprawnościami (pod warunkiem, że przystępując do projektu ma powyżej 29 lat), przez co rozumie się:

 

- osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

·         o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

·         o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

·         o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

- bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:

·         chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),

·         upośledzoną umysłowo,

·         wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

 

e/ będąca osobą o niskich kwalifikacjach, pod warunkiem, że przystępując do projektu ma powyżej 29 lat

- rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

 

 

NIE MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU OSOBA, KTÓRA:

a/ posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 

b/ jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,

 

c/ zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,

 

d/ korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 

e/ otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,

 

f/ ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

g/ posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,

 

h/ stanowi personel projektu, jest wykonawcą lub stanowi personel wykonawcy,

 

i/ z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu,

 

j/ osoba będąca rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Facebook