REGULAMIN REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są:

1/ zapoznać się z regulaminem rekrutacji ( pobierz tutaj ) oraz regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępny w zakładce: REGULAMINY). 

2/ złożyć formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem potwierdzającym status na rynku pracy kandydata:

     - w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do

     regulaminu,

    - w przypadku osób bezrobotnych i długotrwałe bezrobotnych – oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym

     załącznik nr 3 do regulaminu.

3/ prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne odesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

 

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze Łódzkie”

ul. Krakowska 1

97-570 Przedbórz

 

z dopiskiem: dokumenty rekrutacyjne - Przedsiębiorcze Łódzkie

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY pobierz

OŚWIADCZENIE dla osób biernych zawodowo– STATUS NA RYNKU PRACY KANDYDATA pobierz

OŚWIADCZENIE dla osób bezrobotnych i długotrwałe bezrobotnych – STATUS NA RYNKU PRACY KANDYDATA pobierz

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO pobierz

W przypadku osób z niepełnosprawnością proszę dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI:

1.     przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych

2.     weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych

3.     przeprowadzenie rozmów kandydatów spełniającymi kryteria formalne z doradcą zawodową

4.     weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną

5.     ogłoszenie wyników rekrutacji

6.     przyjmowanie ewentualnych odwołań

7.     ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji

Facebook